Ambtelijk Forum

Lokale en bovenlokale administraties

Het ambtelijk forum brengt de relevante lokale en bovenlokale administraties samen rond de tafel: vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, van andere Vlaamse administraties, van de provincie, van de lokale administraties van de Stad Gent, de gemeente Destelbergen, de gemeente Melle, de gemeente Merelbeke.

Reflectiemoment

Het ambtelijk forum vervult een rol als moment van reflectie op het geleverde werk. Het forum zet niet in op het verzamelen of creëren van nieuwe informatie en kennis, maar op het toetsen van studiewerk aan de kennis en expertise van de betrokken administraties.

Potentiescan

Het onderwerp van dit overleg was de Potentiescan. Dit document verzamelt en analyseert alle informatie van de eerste analysemaanden. Het laatste hoofdstuk bundelt de belangrijkste inzichten en toont de werkwijze voor de Verkenningsscenario’s (stap 2). 

Verloop van het overleg

Dit overleg ging digitaal door omwille van de toen geldende maatregelen tegen COVID-19.

Vooraf werd aan de leden van het forum gevraagd het hele document door te nemen en feedback achter te laten via een gerichte vragenlijst. Dit liet ons toe tijdens het online forum in te zetten op een bespreking van die onderdelen van de potentiescan die vooral voor het verdere verloop van de Verkenningsfase van belang zijn: de kiemen voor transitie en de waardencirkel. Daarnaast werd ook het integrale document doorgenomen, volgens de drie thema’s ruimte en leefbaarheid, mobiliteit en infrastructuur en proces en belanghebbenden.

Draagvlak

De gezamenlijke reflectieoefening met de aanwezige administraties liet ons toe te peilen naar het draagvlak voor het studiemateriaal bij de administraties en zicht te krijgen op de mate waarin dat studiemateriaal aansluit bij andere beleidskeuzes.