Via verkenningsfase

via Karolien

De rapportage van de verkenningsfase bestaat uit vier boekdelen.

Een eerste boekdeel dat de inleiding vormt van de rapportage. Zowel de procedure Complexe Projecten als de methode van de verkenningsfase komen hierin aan bod. Daarnaast is er een overzicht van overlegmomenten. Een lexicon moet het mogelijk maken voor wie het proces niet volgde om de proejctspecifieke begrippen zoals potentiescan en waardencirkel te begrijpen in zijn context.

Een tweede boekdeel bevat het analysemateriaal dat verzameld werd tijdens de eerste drie maanden van de verkenningsfase: de Potentiescan.

Een derde boekdeel bundelt de inzichten die ontstonden tijdens het onderzoek aan de hand van de Verkenningsscenario’s.

Een vierde en laatste boekdeel bevat de conclusies van de verkenningsfase met name, de probleemstelling met bijhorende project- en procesdoelstellingen, alsook een voorstel van samenwerkingsstructuur voor een eventuele volgende fase (Inzichtennota & Procesnota).

Leeswijzer

Elk boekdeel start met een leeswijzer die beschrijft hoe het boekdeel past in de volledige rapportage van de verkenningsfase en welke informatie erin is terug te vinden. Voor een correct begrip van de informatie in de boekwerken is het relevant om deze zeker door te nemen alvorens u in de inhoud duikt.

We zijn ons ervan bewust dat het gaat om een uitgebreid verslag van het gelopen traject, de gebruikte methode en de daaruit volgende inzichten. Maar het verzamelen en bundelen van deze informatie is de kern van de opgave van de verkenningsfase. Om die reden voorzien wij geen beknopte samenvatting. Indien u graag een beeld krijgt van de essentie van de verkenningsfase, dan raden wij u aan om u te richten op boek 1 en 4. Door ze samen te lezen krijgt u een goed beeld van de kern van de procedure, de gebruikte methode en het resultaat van die methode, namelijk de probleemstelling, de project- en procesdoelstellingen en een voorstel van samenwerkingsstructuur voor het vervolg.