Complex Project Viaduct Gentbrugge

De renovatiewerken aan het viaduct Gentbrugge zorgen voor een veilig viaduct de komende jaren. Daarnaast denkt de Vlaamse overheid na over de lange termijn. Ze koos voor de procedure Complexe Projecten om op zoek te gaan naar een toekomstvisie voor het viaduct en de ruime omgeving. De eerste fase werd afgerond in maart 2021 en leidde tot een duidelijke probleemstelling en project- en procesdoelstellingen. Concrete alternatieven kwamen niet aanbod. Dit komt aan bod in de volgende fase: de onderzoeksfase. De startbeslissing hiervoor werd genomen door de Vlaamse Regering op 9 juli 2021. Binnenkort leest u hier meer over de opstart van de tweede fase. Hierna vindt u informatie over het verloop en de inhoud van de eerste fase. Wilt u graag op de hoogte blijven van het vervolg:

Wat is de procedure Complexe Projecten?

De procedure Complexe Projecten is een methode van de Vlaamse overheid om complexe infrastructuurprojecten te onderzoeken en eventueel uit te voeren. De doelstelling van de procedure is om projecten efficiënter en kwaliteitsvoller te organiseren. Dit vraagt meer dan enkel het oplossen van de verkeers- en bereikbaarheidsproblematiek. Het gaat het ook over de leefkwaliteit, de omgeving en de economie.

Lees meer over de procedure Complexe Projecten

De Verkenningsfase

In de Verkenningsfase gebeurde een grondige analyse van het probleem, het gebied en de belanghebbenden. Er werden dus geen alternatieven onderzocht noch gekozen. Dit is de opdracht van de volgende fase, die start na een beslissing van de Vlaamse Regering. De verworven kennis in de verkenningsfase leidde tot de inzichtennota en de procesnota.

De procesnota gaat in op de vraag welke partners nodig zijn om het project te kunnen realiseren en hoe deze best te betrekken zijn. Het is een dynamisch document dat in de loop van het proces regelmatig geactualiseerd wordt op basis van nieuwe inzichten of een gewijzigde omgevingscontext.

De inzichtennota bevat de belangrijkste conclusies van de verkenningsfase, namelijk de project- en procesdoelstellingen voor een mogelijk Complex Project.

Beide documenten bereiden de startbeslissing door de Vlaamse Regering voor. Die beschrijft het engagement van de Vlaamse Regering om samen te werken met verschillende partners in dit project. Onder andere door het helder formuleren van de probleemstelling en het omschrijven van projectdoelstellingen. De startbeslissing is juridisch niet bindend maar geeft wel een engagement aan.

Het nemen van de startbeslissing door de Vlaamse Regering betekent, zoals de naam aangeeft, de echte start van het proces. Het is mogelijk dat de Vlaamse Regering op basis van de inzichten uit de Verkenningsfase besluit om geen startbeslissing te nemen. In dat geval zal er geen Onderzoeksfase volgen.

De verkenningsfase werd afgerond in maart 2021. Indien er een startbeslissing volgt, zullen geïnteresseerde belanghebbenden daarvan op de hoogte gebracht worden via de nieuwsbrief. U kan zich hiervoor inschrijven onderaan de website.

Waar staan we nu?

De procedure Complexe Projecten bestaat uit vier fases:

de verkenningsfase:
projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

de onderzoeksfase:
de beste oplossing zoeken

de uitwerkingsfase:
bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

de uitvoeringsfase:
de werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

De fases zijn gescheiden door drie beslismomenten:

de startbeslissing

de voorkeursbesluiten

het projectbesluit

De verkenningsfase werd opgestart in januari 2020 en beëindigd in maart 2021. Momenteel wordt de startbeslissing voor de Vlaamse Regering voorbereid.

Wie nam deel aan de verkenningsfase?

De Werkvennootschap kreeg de opdracht van de Vlaamse overheid om samen met het Departement Omgeving de verkenningsfase te coördineren.

Dit gebeurde in samenwerking met een studieteam dat verschillende expertises bundelde: ingenieurs, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperten, leefbaarheidsexperten, procesbegeleiders en communicatie-experten.

Daarnaast waren ook de belanghebbenden zeer belangrijk. Zo waren vanaf het begin de besturen van de stad Gent en de omliggende gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen nauw betrokken, alsook lokale en bovenlokale administraties, experten, middenveldorganisaties en burgerbewegingen. De groep van betrokken belanghebbenden groeide in de verkenningsfase voortdurend aan.

“Een gedragen project kan pas ontstaan als er gedeelde inzichten zijn. Het is daarom van belang in dit proces om zowel professionele als niet-professionele belanghebbenden samen rond de tafel te krijgen. Hier kan de nodige knowhow uitgewisseld worden, die het proces op een onderbouwde manier kan sturen.”

– Via Matthias Blondia, Stad Gent (16 juni, 2020, ambtelijk forum)

“Het proces van het Complex Project Viaduct Gentbrugge neemt iedereen met bekommernissen mee in bad: ook de gemeente Destelbergen werd aanhoord en kon mee debatteren op de verschillende fora.”

– Via Elsie Sierens (19 juni, 2020, politiek forum)

In de verkenningsfase werkten we aan een heldere probleemstelling, projectdoelstellingen en een manier van samenwerken. We deden dit door op zoek te gaan naar antwoorden op verschillende onderzoeksvragen:

Hoe kunnen belanghebbenden op een actieve en diverse manier een plaats krijgen in het proces?
Proces en belanghebbenden
Hoe wordt het Complex Project een positief project voor Gent én de omliggende gemeenten?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe kunnen we samen een project maken met overheden, experten en burgers?
Proces en belanghebbenden
Welke projecten zijn lopende en kunnen samen bijdragen aan een gedeelde regionale visie?
Ruimte en leefbaarheid
Welke vervoersstromen maken vandaag gebruik van het viaduct en zijn er alternatieven voor de wijk, de regio en Vlaanderen?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke samenwerking-structuur is nodig om de wijken, de regio en Vlaanderen te betrekken?
Proces en belanghebbenden
Welke ingrepen kunnen op langere termijn de leefbaarheid van de omgeving rond de E17 verbeteren?
Ruimte en leefbaarheid
Hoe zal de transitie in mobiliteit op lange termijn impact hebben op onze internationale weginfrastructuur?
Mobiliteit en infrastructuur
Welke invloed hebben de aanpassingen op de verkeersknopen in de directe omgeving?
Mobiliteit en infrastructuur
Hoe kan dit project zorgen voor betere wijken?
Ruimte en leefbaarheid

We houden u graag op de hoogte van het Complex Project Viaduct Gentbrugge Hieronder vindt u de mogelijkheden om met ons in contact te blijven!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@viaductgentbrugge.be

Handige Links