een foto van 2 gestapelde boeken van de potentiescan

Potentiescan

via Karolien

Onderdompeldagen en bilaterale gesprekken

De Verkenningsfase begon met een analyse van de huidige situatie en een inventarisatie van relevante projecten, visies en opinies. Dit deden we aan de hand van een desktoponderzoek en door in gesprek te gaan met actieve belanghebbenden. Zo werden we uitgenodigd door de vertegenwoordigers van de betrokken lokale administraties voor een onderdompeldag. We namen als het ware een bad in de veelheid aan studies, documenten en lokale kennis waarover zij beschikken.

Daarnaast gingen we met heel wat organisaties een bilateraal gesprek aan. Zo ontvingen we de verschillende actieve burgerbewegingen: Viadukaduk, Geen2eR17, Leefbaar Baarle, Voor een beter Gent en Overlegplatform Zwijnaarde. Maar natuurlijk gingen we ook in gesprek met relevante Vlaamse administraties: Departement MOW en AWV, de provincie en de lokale besturen.

Thematische lezing

Na een grondige verzameling van materiaal volgde de thematische lezing of de analyse van het materiaal. Dit leidde tot enkele onderzoeksvragen voor de Verkenningsfase. Voor alle verkenningsvragen formuleerden we ook aanknopingspunten voor het antwoord: de kiemen voor transitie.

Taxonomie van inzichten

Door het formuleren van verkenningsvragen en kiemen voor transitie kregen we meer grip op de uitdagingen voor de drie thema’s: ruimte en leefbaarheid, mobiliteit en infrastructuur, proces en belanghebbenden. Hierdoor konden we kijken naar welke raakvlakken er zijn tussen de thema’s. We formuleerden deze raakvlakken als projectwaarden: fair, gezond, innovatief, duurzaam, veilig, toegankelijk en bereikbaar, veranderbaar en toekomstgericht. In een volgende stap willen we voor elke projectwaarde parameters formuleren die het mogelijk maken om ideeën te evalueren.

Daarnaast startten we ook met het opmaken van een tijdlijn die belangrijke mijlpalen voor de komende 20 jaar weergeeft.

Overlegronde

Het werkdocument van de Potentiescan vormde het onderwerp van reflectie in een overlegronde. Meer informatie over de momenten van de overlegronde vindt u hier:

Stand van zaken

De Potentiescan werd afgerond midden juni. Op basis van de verkregen inzichten gaan we nu verder met het ontwikkelen van Verkenningsscenario’s. Dit zijn verschillende hypotheses die uitgewerkt worden om een gesprek te kunnen voeren over de projectdoelstellingen. Na de startbeslissing, in de Onderzoeksfase, kunnen de projectdoelstellingen uitgewerkt worden tot projectscenario’s.

De potentiescan, een werkdocument

De Potentiescan bundelt de informatie van de eerste analysemaanden. Het is het resultaat van een grondige inventarisatie en thematische lezing van relevante feiten en cijfers, actuele en lopende projecten, ambities, visies en opinies. De informatie kwam tot stand via desktopwerk, een startmoment met een bredere groep aan belanghebbenden, twee onderdompeldagen met de betrokken lokale overheden en een reeks bilaterale gesprekken met verscheidene actieve belanghebbenden.

Het laatste hoofdstuk biedt een overzicht van de verkregen inzichten en toont de werkwijze voor de volgende stap: de opmaak en bespreking van Verkenningsscenario’s.

We beschouwen de Potentiescan als een werkdocument, dat nooit volledig af zal zijn. Doorheen de Verkenningsfase zal nieuwe informatie geïntegreerd worden in het lopende onderzoek.

De Potentiescan kan je hier downloaden.